นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กู๊ดวู๊ด ออโตโมบิล จำกัด   (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BRG Group” หรือ “เรา”) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถนำเข้า และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการกับท่านอย่างไร้รอยต่อ เรามุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพราะความไว้วางใจจากท่านคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการของ BRG Group   เมื่อท่านติดต่อธุรกิจหรือมีนิติสัมพันธ์กับเรา เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราผ่านทาง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงตามช่องทางต่างๆ ที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ตลอดจนในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น ศูนย์บริการของ BRG Group ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของ BRG Group รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของ BRG Group บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)
 2. บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงของผู้จำหน่าย
 3. บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้รับประโยชน์ ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับโอน พยาน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ร้องเรียน)
 4. ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
 5. บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา

โปรดศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้จำหน่ายนำเสนอให้แก่ท่านซึ่งอยู่นอกเหนือจากการให้บริการในฐานะผู้จำหน่ายของ BRG Group และในกรณีเช่นนั้นความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายเอง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายที่ท่านรับบริการเพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายดังกล่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา ในบางกรณี หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ ไม่อาจเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในการดำเนินธุรกิจหรือกรณีที่ท่านมีนิติสัมพันธ์อื่นใดกับเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะปรากฏในเว็บไซต์ของเราและจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หรือตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ รายได้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย รหัสลูกค้า สถานภาพลูกค้า ภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด น้ำหนัก ส่วนสูง และสถานภาพการสมรส
 • ข้อมูลในเอกสารทางราชการออกให้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เอกสารเปลี่ยนแปลงทางราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน (“รถยนต์”) ซึ่งรวมถึง หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง รุ่นรถยนต์ ชื่อเกรด รหัสเกรด รหัสรุ่นรถ ตัวถัง แบบเกียร์ แบบตัวถัง สี เคลือบแก้ว ปีรถยนต์ ขนาดรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ วันที่รับรถ น้ำหนักรถ การนำเข้ารถ สมรรถนะ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ประวัติการเข้ารับบริการ และประวัติการซ่อม อุปกรณ์ตกแต่ง
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์และใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการชำระเงิน (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ) ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผู้จำหน่ายที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลการสอบถามและข้อร้องเรียน และความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือข้อสัญญาที่ท่านได้เข้าทำ เช่น ข้อเรียกร้องการรับประกัน การให้บริการหลังการขาย บริการซ่อมและลูกค้าสัมพันธ์ การยกเลิกสัญญาและข้อพิพาท
 • ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับจดหมายข่าวและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การเลือกรับหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสาร คำเชิญให้เข้าร่วมเหตุการณ์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ข้อเสนอสิทธิพิเศษและที่ได้รับ ข้อมูลความสนใจพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆ แบบสอบถามและคำตอบ และข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึงประวัติและรายละเอียดข้อมูลการใช้บริการ การสอบถามหรือสำรวจความถึงพอใช้การใช้บริการของท่าน ข้อมูลการท่องเว็บ (เช่น ความสนใจของท่าน และการปรับตั้งค่า) รายละเอียดด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (เช่น ความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการทำตลาดจากเรา และความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลนั้นไว้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการในการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางที่ท่านต้องการ การติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบกับ BRG Group (ซึ่งรวมถึงบันทึกการติดต่อสื่อสารกับเราด้วย)
 • ข้อมูลอื่นใดจากอุปกรณ์ของท่านและเทคโนโลยีต่างๆ เราและผู้ให้บริการภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจทำการรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่น (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ การเชื่อมต่อสัญญาณ ประเภทของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ คุกกี้ ข้อมูลการใช้และข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถถูกเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นใดถึงท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าเดิมที่ได้ให้ข้อมูลแก่เราไว้แล้ว) เช่น ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ) และเชื้อชาติ

เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะเก็บรวบรวบข้อมูลเพิ่มเติมโดยผ่านทางผู้จำหน่ายหรือบริษัทในเครือของเรา โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาใบขับขี่ รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ รูปถ่ายรถยนต์ เลขที่ใบสั่งจองรถยนต์ หมายเลขกรมธรรม์ ใบกำกับภาษีรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ราคารถ ความมีอยู่ของประกันภัยรถและรายละเอียด รถยนต์ที่ทำประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ช่องทางการชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลบัตรเครดิต) ข้อมูลในโฉนด ทรัพย์สินที่จะเอาประกัน บริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก ผู้จำหน่ายที่ท่านใช้บริการ แผนการคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกัน ค่าเบี้ย ระยะเวลาการเอาประกันภัยหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่งของบริษัท (กรณีผู้ใช้รถไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท) สำเนาบัตรพนักงานและเอกสารราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคู่สมรสและบุตร ทะเบียนสมรส สูติบัตร มรณะบัตร หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีจำเป็น) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน) ชื่อผู้ขับขี่ จำนวนเงินที่เอาประกันภัย และสาเหตุการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการเรียกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ ซึ่งรวมถึง รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ วันเวลาเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดสภาพแวดล้อมที่เกิดอุบัติเหตุ ประมาณค่าเสียหาย สถานที่ที่มีการรายงานอุบัติเหตุ เอกสารในการเคลม หมายเลขเคลม เลขที่รับแจ้งเคลม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามใบคำขอที่ท่านเอาประกันภัย และ/หรือ check list ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ การใช้สารเสพติด ประวัติทางการแพทย์ ประวัติอาชญากรรม เชื้อชาติ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันอาจร้องขอ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพนักงานของเรา เช่น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สถานะทางการเงิน และอำนาจในการสั่งการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น

เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของท่าน เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง งานที่รับผิดชอบ วันที่เริ่มงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ เช่น ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมผ่านระบบของเรา เช่น ประวัติการฝึกอบรม ผลคะแนน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่โลหิต โรคประจำตัว)

เฉพาะในกรณีที่ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย สำเนาบัตรตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย สำเนาบัตรพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร วุฒิการศึกษา (ในบางกรณี) ข้อมูลการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า หน่วยงานต้นสังกัด วันที่เริ่มงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้)

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลประเภทใดๆ ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นไปในทางที่อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัวของท่าน ข้อมูลของผู้รับประโยชน์จากประกันภัย ผู้รับโอน ผู้ขับขี่รถ ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดในการติดต่อกับเราหรือให้บริการของเรา) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย

ก. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ข. ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ และ
ค. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

 • เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านตามความสนใจของท่าน เช่น ติดต่อยืนยันและยืนยันการทดลองขับ (Test Drive) แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญ เพื่อเสนอขายรถยนต์แก่ท่านและติดตามการขายรถยนต์ เพื่อออกใบจอง ทำข้อตกลงการขาย ใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์ สร้างโปรไฟล์ของท่านในระบบให้บริการ เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อและทำประกันรถยนต์ และดำเนินการเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่านที่แจ้งแก่เรา
 • เพื่อการบริการหลังการขาย เพื่อแจ้งและติดตามให้ท่านเข้ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามการรับประกัน (Warranty) เพื่อแจ้งติดตามให้ท่านนำรถมาเข้าศูนย์บริการตามระยะ เพื่อให้บริการช่วยเหลือ (Roadside Assistance) ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านนำรถมาเข้าศูนย์ และเพื่อให้บริการอื่นใดตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดแบบเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) การศึกษาวิจัยตลาด ซึ่งรวมถึงการวิจัยที่ไม่ระบุถึงแบรนด์ (Unbranded Survey) การสำรวจตลาดและการทำการตลาดแบบตรง พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และการปรับปรุง และจัดการระบบการทำงานและการให้บริการ และดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของ BRG Group
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การยื่นข้อเสนอ การส่งต่อ การสื่อสาร และ/หรือการดำเนินกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษของ BRG Group รวมถึงข้อมูลทั่วไปขอ BRG Group เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาซึ่งใกล้เคียงกับความสนใจเฉพาะของท่าน
 • การบริหารจัดการภายในองค์กรของ BRG Group เพื่อการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภายใน และระบบข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าของBRG Group ทั้งเครือข่าย การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การดำเนินการและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายและใช้บริการของท่าน การประมวลผลและจัดการการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับ BRG Group และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเรา
 • การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และการขอความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายของ BRG Group และการบังคับใช้ การแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิและสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การดำเนินคดี การร้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวน การพิจารณาคดี และการให้ถ้อยคำต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของเรา การป้องกันและสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุฉ้อฉล การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของ BRG Group หรือไม่ก็ตามการปกป้องลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ และปกป้องข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ BRG Group ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา การก่อตั้ง ใช้ ปฏิบัติตาม หรือ ยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของเรา การป้องกันความปลอดภัยของระบบและสิ่งปลูกสร้างของ BRG Group รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา
 • การทำธุรกรรมทางธุรกิจ การขาย การเข้าซื้อ หรือการโอน การเข้ารับโอนกิจการหน่วยธุรกิจ บริษัทหรือส่วนหนึ่งของบริษัท และธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท และการโอนข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อกิจการ
 • การป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งชอบด้วยกฎหมาย โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ประมวลผลข้อมูลนั้น

เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การทำประกันภัย เพื่อให้บริการในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน (เช่น เบี้ยประกัน การต่ออายุประกัน การเรียกร้องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ การนัดหมายตรวจสภาพรถ) และเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยอื่นๆ ให้กับท่าน โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อการออกกรมธรรม์ประกันภัย ยืนยันข้อมูลตอนออกกรมธรรม์
 • เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการให้บริการของ BRG Group เช่น การช่วยดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ ต้องการเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน หรืออื่นใดตามที่ท่านร้องขอ การช่วยดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ การคืนเบี้ยประกันภัยและหรือเงินอย่างอื่นในกรณีท่านยกเลิกกรมธรรม์ การตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุหรือเปลี่ยนกรมธรรม์ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์และประวัติการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมของท่านเพื่อช่วยเจรจาต่อรองเบี้ยประกันกับบริษัทประกันภัยตามความประสงค์ของท่าน
 • การแจ้งเตือนให้ต่อประกันภัย เพื่อติดต่อไปยังท่านในการแจ้งเตือนเมื่อประกันภัยใกล้หมดอายุ
 • การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เมื่อมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของท่าน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

 • การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอในการออกใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล การเจรจาต่อรอง หรือการทำสัญญากับท่าน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ
 • การจัดการความสัมพันธ์ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เชิงสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ทำธุรกรรม สั่งผลิตภัณฑ์และบริการ การชำระเงิน การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ การวางบิลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ ติดตามท่านในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามนโยบายของเรา การจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การประชุม รวมถึงการบันทึกภาพหรือวิดีโอภายในงานดังกล่าว และดำเนินการตามข้อกำหนดภายในหรือข้อกำหนดของบริษัทในเครือ (รวมถึง การสืบสวน การแก้ไขในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น)

เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลสำหรับผู้จำหน่าย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ข้อมูลศาสนา: เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคล และเพื่อการจัดการด้านอาหารที่เหมาะสมสำหรับท่าน
 • ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อการเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา

เฉพาะในกรณีที่ท่านทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การทำหน้าที่เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน รวมทั้งเพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของท่าน เพื่อประสานงานการต่ออายุบัตรตัวแทนหรือนายหน้า เพื่อประสานงานเรื่องการอบรม และการลดหย่อนชั่วโมงการอบรม และเพื่อจ่ายค่าการตลาดแก่ท่าน (ในบางกรณี)

2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น การที่ BRG Group ให้บริการกับท่าน)
 • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BRG Group หรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น กรณีที่ BRG Group มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการในนามของBRG Group )
 • กรณีมีความจำเป็นที่ BRG Group ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • กรณีที่ BRG Group ต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจากเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือของ BRG Group

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านให้กับบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทในเครือ BRG Group และเป็นการช่วยสนับสนุนให้เราพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภายในของ BRG Group เพื่อให้การสนับสนุนและเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ BRG Group และบริษัทในเครือ และเพื่อการพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ

บุคคลภายนอก

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการเพิ่มเติม โปรโมชั่น ข้อเสนอ สิทธิพิเศษแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • บริษัทประกันภัยของท่าน
 • สถาบันการเงิน
 • ผู้จำหน่ายโดยชอบของ BRG Group ซึ่งได้ขายรถยนต์  หรือได้เสนอบริการที่เป็นการสนับสนุนหรือดูแลรถยนต์ของท่าน หรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ดีขึ้นให้แก่ท่าน
 • ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญาทางธุรกิจของ BRG Group ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการ โดยเราอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่าง BRG Group และผู้ให้บริการภายนอกอาจเป็นไปเพื่อการดำเนินการตามปกติของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น คอลเซ็นเตอร์และการบันทึกเสียงสนทนาของเรา ผู้ให้บริการด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ให้บริการด้านเคลม รวมถึงเคลมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-claim) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และการส่งเอกสาร บริษัทสำรวจและวิจัยตลาด ผู้ให้บริการด้านพนักงาน และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 • ผู้ซื้อหรือคู่สัญญาที่สนใจจะเข้าซื้อธุรกิจ บริษัท หุ้นหรือส่วนหนึ่งของ BRG Group หรือบริษัทในเครือ  และ
 • คู่ความในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคคลภายนอกอื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานด้านยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือศาล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

BRG Group จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ฮBRG Grou อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามความจำเป็นอื่นๆ อาทิ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆของเรา และ/หรือจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ กระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินการทางวินัย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุติลง ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ด้วย จากนั้นเราจึงจะดำเนินการลบหรือเก็บจดหมายเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save